Årsredovisning för 2019 på fil samt valberednings förslag till ny styrelse.

Inga motioner har inkommit inför stämman.

Vi har haft stora problem med att få allt klart inför stämman och därför får alla boende informationen digitalt för säkerhetsskull, detta på grund av COVID-19. Styrelsen ber om ursäkt för detta.
Vi hoppas att årsredovisningen ska hinna anlända till alla boende innan stämman i trycktversion.

På grund av COVID 19 önskar vi att max 1 person per lägenhet deltar på stämman.

 Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Inga ärenden