Den 9 juni 19:00 är det dags för årets föreningsstämma i föreningslokalen.

Kallelse, årsredovisning och förslag till dagordning, valberedningens beskrivning och förslag samt fullmakt kommer att delges till medlemmar i föreningen.

På förekommen anledningen bifogas här ett utdrag från den tillfälliga Covid-19-lagen:

En tillfällig Covid-19-lag, prop. 2020_21_79, sid 48 gällande privata sammankomster
Regleringen kommer t.ex. inte att omfatta den situationen att styrelsen i bostadsrättsförening håller ett sammanträde i en gemensamhetslokal. Som Bostadsrätterna uppmärksammar är avsikten inte heller att föreningsstämmor ska omfattas.

Närvaro på föreningsstämman

På grund av rådande omständigheter, regler och lag gällande Covid-19, måste styrelsen veta hur många som kommer att närvara på denna stämma. Vi ber er därför vänligen att anmäla om ni kommer att närvara på stämman.

Er anmälan fyller ni i nedan, det går bra att anmäla sig på områdeskontoret den första onsdagen varje månad 19:00 – 19:30.

Anmälan skall ha kommit styrelsen tillhanda senast den 2 juni 2021.

Endast en per hushåll får deltaga på stämman.

Anmälan till stämman

15 + 8 =

Guide till bostadsrättsföreningens årsredovisning

Årsredovisningen berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport som styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som behandlas av medlemmarna vid föreningsstämman. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Men vad betyder den egentligen?

En bostadsrättsförening behöver inbetalningar av årsavgifter och hyror från medlemmar och hyresgäster för att kunna betala alla föreningens löpande kostnader, räntor, amorteringar och underhåll med mera och det är i årsredovisningen som medlemmarna kan se hur föreningens pengar använts under året.

Förvaltningsberättelsen
Den första delen av årsredovisningen kallas förvaltningsberättelsen och innehåller en allmän beskrivning av bostadsrättsföreningen och fastigheten. Förvaltningsberättelsen bör innehålla uppgifter om underhållsåtgärder och om föreningen har en underhållsplan. Nyckeltalen visar hur ekonomin har utvecklats under de senaste åren.

Resultaträkningen
I resultaträkningen hittar du uppgifter om föreningens intäkter under året i form av årsavgifter och hyror samt vilka kostnader som föreningen haft för skötsel och underhåll av fastigheten. Underhållskostnaden kan variera i storlek olika år vilket gör att resultatet på sista raden kan variera mycket mellan åren. En bostadsrättsförening ska fungera enligt självkostnadsprincipen och ska ta in så stora avgifter och hyror så att de täcker föreningens drift- och skötselkostnader och räcker till underhållet av fastigheten både idag och på längre sikt.

 Balansräkning
Balansräkningen, visar hur bostadsrättsföreningen ser ut ekonomiskt den sista dagen i räkenskapsåret och vilka tillgångar och skulder som föreningen har. I balansräkningen kan du också se hur mycket pengar som finns i kassan
.

 Noter
I både resultat och balansräkningen hittar du nothänvisningar, där du mer ingående kan läsa vad de olika posterna består av och jämföra dessa poster med föregående år.

 SBC hjälper de föreningar vi förvaltar att ta fram tydliga och innehållsrika årsredovisningar.