Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand om föreningen går med på det eller hyresnämnden lämnar tillstånd till andrahandsupplåtelsen.
Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt.

En bostadsrättshavare kan upplåta sin bostadsrättslägenhet i andra hand om bostadsrättsföreningen samtycker till det. Skulle föreningen inte lämna sitt samtycke, kan bostadsrättshavaren söka tillstånd i hyresnämnden.

En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten.

Reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen (7 kap. 10-11 §§) och reglerna om uthyrning av en del av en bostadsrättslägenhet (7 kap. 8 § bostadsrättslagen) liknar hyreslagens motsvarande regler, men en skillnad är att bostadsrättshavare inte behöver ha ”beaktansvärda skäl”. I stället räcker det att han eller hon har ”skäl” att upplåta i andra hand. Reglerna i bostadsrättslagen är alltså generösare än motsvarande regler i hyreslagen.

Som exempel kan nämnas att bostadsrättshavaren kan ha rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand till en närstående person eller upplåta en lägenhet som han eller hon har köpt för att bosätta sig i vid sin pensionering. Bostadsrättshavaren kan också ha rätt att upplåta sin lägenhet om den tillfälligtvis är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder. I så fall kan man normalt sett få upplåta sin lägenhet under högst ett år.

Å andra sidan ligger det i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva. Särskilt i en mindre förening där det redan pågår många andrahandsupplåtelser, kan detta få betydelse när hyresnämnden gör en avvägning mellan föreningens och bostadsrättshavarens intressen.

Bestämmelserna gäller även när en bostadsrättshavare ska hyra ut en lokal som innehas med bostadsrätt.

Ansökan om andrahandsuthyrning: Andrhandsuthyrning

VIKTIGA PARAGRAFER FRÅN VÅRA STADGAR!

7 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Föreningen har rätt att ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse efter beslut av styrelsen.
Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången.
För arbete i samband med övergång av en bostadrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 3,5 % av gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pantsättningsavgift med högst 2 % av prisbasbeloppet.
Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.
Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren, pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och avgift för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.

44 § Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas.
Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktanssvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.
Styrelsens beslut kan omprövas av hyresnämnden.

45 § Inneboende

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

Avtal med andrahandshyresgästen

Det är en fördel – men inget krav – att ha ett skriftligt andrahandshyresavtal, till exempel för att kunna visa vad man har kommit överens om för hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra hyresvillkor. Hyresnämnden tillhandahåller inte formulär för hyresavtal. Sådana finns att köpa till exempel i bokhandeln.

Om bostadsrättshavaren skriver avtal med andrahandshyresgästen innan bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden har tillåtit andrahandsuthyrningen, är det lämpligt att han eller hon skriver in i avtalet att det bara gäller om förstahandshyresgästen får tillstånd att hyra ut.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Om det framgår av bostadsrättsföreningens stadgar, har föreningen rätt att ta ut en avgift när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet i andra hand, se §7 i våra stadgar. Eftersom det inte före den 1 juli 2014 har varit möjligt att ta ut en sådan avgift, måste föreningen ändra sina stadgar innan den kan ta ut avgiften.

Avgiften får som mest motsvara tio procent av prisbasbeloppet per år och lägenhet. Inget hindrar alltså att föreningen tar ut en lägre avgift.

Det är bara möjligt att ta ut avgiften vid regelrätta andrahandsupplåtelser, det vill säga när lägenheten upplåts för att användas självständigt. Bor bostadsrättshavaren kvar i lägenheten tillsammans med en eller flera inneboende, har föreningen alltså inte rätt att ta ut någon avgift.