Kamerabevakning på Brf Svavlet 4

Brf Svavlet 4 har för alla boendes trygghet installerat ett kamerabevakningssystem i våra gemensamma utrymmen den 1 december 2020. Systemet består förnärvarande av totalt elva kameror. Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes säkerhet.

Materialet lämnas ut med polisen tillstånd.

Den nya kamerabevakningslagen

Reglerna för kamerabevakning har ändrats i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet.

Kamerabevakning (Inga ljud tas upp, spelas in)

Brf Svavlet 4 har installerat kamerabevakning våra 4 byggnader (Nickelgränd 4-10) samt miljöstugan.

Följande platser

Nickelgränd 4

En kamera i entrén och en kamera mot porten in från gården, cykelrum.

Nickelgränd 6

En kamera i entrén och en kamera mot porten in från gården, cykelrum.

Nickelgränd 8

En kamera i entrén och en kamera mot stålporten till höger om entrén, källargången med förråd. En kamera mot glasdörren från gården.

Nickelgränd 10

En kamera i entrén och en kamera mot stålporten till vänster om entrén, cykelrum. En kamera mot glasdörren från gården.

Miljöstugan

 

Brf Svavlet 4 – kamerabevakning

  • Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.
  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 30 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer inom bostadsrättsföreningen har tillgång till det inspelade materialet.

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Integritetsskyddsmyndigheten.

INSPELNINGSUTRUSTNINGEN FINNS HOS VÅR LEVERANTÖR AV TJÄNSTEN. FÖR FRÅGOR ANGÅENDE VILKEN TYP AV KAMEROR OCH INSPELNINGSUTRUSTNING SOM ANVÄNDS SÅ HÄNVISAR VI TILL VÅR LEVERANTÖR. SÄKERHETSINTEGRERING AB

Vid frågor om kamerabevakningen på BRF Svavlet4 så ta kontakt med styrelsen.

 

Integritetsskyddsmyndigheten är en myndighet som arbetar för att människors rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Vi arbetar vi för att de som behandlar personuppgifter ska göra det på ett korrekt, lagligt och ansvarsfullt sätt. Vi vill medverka till att digitaliseringens möjligheter tas tillvara fullt ut, genom att integriteten beaktas och finns med i utvecklingen från början. Till våra uppgifter hör att vi granskar att lagar och regler följs. Vi utbildar, informerar och ger vägledning till dem som behandlar personuppgifter. Vi följer utvecklingen inom området och sprider kunskap till allmänheten och verksamheter. Vi påverkar nya lagar. Vi är med i ett omfattande EU-samarbete och har också utbyte med länder och organisationer utanför EU.