Stadgar

Föreningens Stadgar
Upprättad av föreningens styrelse den 2017-01-18

Föreningens Stadgar som PDF: Stadgar 2017

OM FÖRENINGEN

1 § Namn, ändamål och säte

Föreningens namn är Bostadrättsföreningen Svavlet 4 med org. nr. 769621-1445.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms stad i Stockholms län.

2 § Medlemskap och överlåtelse

En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på det sätt som styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset.
Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt med upplåtelsen.
Styrelsen är skyldig att senast inom en månad från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap. Föreningen kan komma att begära en kreditupplysning avseende den sökande. En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medger att han eller hon får stå kvar som medlem.
Bostadsrättshavare erhåller ett bostadsrättsbevis som ska innehålla uppgift om grundavgiften för bostadsrätten, ändamålet med upplåtelsen, samt lägenhetens beteckning, rumsantal och andelstal.

3 § Medlemskapsprövning

Medlemskap kan beviljas endast till fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. En fysisk person som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare.
Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning.
En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i föreningen. Särskilda regler gäller vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning.

4 § Bosättningskrav

Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

5 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift

Årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.
Ändringar av insatsen beslutas av föreningsstämma.

6 § Årsavgiftens beräkningar

Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande på stämman gått med på beslutet.
För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong, altan på mark eller uteplats dock med ett påslag på högst 1 %.
Stämman kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, el, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet.

7 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Föreningen har rätt att ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse efter beslut av styrelsen.
Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången.
För arbete i samband med övergång av en bostadrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 3,5 % av gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pantsättningsavgift med högst 2 % av prisbasbeloppet.
Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.
Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren, pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och avgift för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.

8 § Övriga avgifter

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska
vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.

9 § Dröjsmål med betalning

Årsavgifter ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, postgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess att full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.

FÖRENINGSSTÄMMA

10 § Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast den 30 juni.

11 § Kallelse och anmälan

Kallelse ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus och publiceras på hemsida.
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev per post. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen kan dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida.

12 § Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 mars varje år eller vid den tidpunkt som styrelsen kan komma att ange.

13 § Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

14 § Dagordning

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

 • Stämmans öppnande.
 • Godkännande av dagordningen.
  Val av stämmoordförande.
 • Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 • Val av två justerare tillika rösträknare.
 • Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 • Föredragning av revisorns berättelse.
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 • Beslut om resultatdisposition.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledarmötena.
 • Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisorer och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning.
 • Av styrelsen blir stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
 • Stämmans avslutande.

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 17 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

15 § Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt har de tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

16 § Ombud och biträde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet.
Fullmakten får inte utfärdas in blanco. Ombud får inte företräda mer än en medlem.
På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

 • Ombud och biträde får endast vara:
 • Annan medlem,
 • Medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo,
 • Föräldrar
 • Syskon
 • Barn
 • Annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus eller
 • God man

17 § Röstning

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder.
Blankröster är inte en angiven röst.
Vid val anses den som vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.
Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad.
För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

18 § Jäv

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:

 • Talan mot sig själv,
 • Befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen eller
 • Talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.

19 § Över- och underskott

Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning. Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal för det senaste räkenskapsåret.

20 § Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedningen utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att till föreningsstämman lämna förslag till samtliga personval samt arvode.

21 § Stämmans protokoll

Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande därtill utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller:

 • Att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet,
 • Att stämmans beslut ska föras in i protokollet och
 • Att om omröstning skett ska resultatet anges i protokollet.
 • Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.

STYRELSE OCH REVISION

22 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år från ordinarie föreningsstämma intill dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet.
Styrelsen utser inom sig funktionärer. Ordförande väljs dock alltid på endast ett år.
Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även en extern person (icke medlem) väljas.

23 § Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justerat av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll skall årligen tillsändas föreningens revisorer.

24 § Beslutförhet och röstning

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

25 § Beslut i vissa frågor

Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. Om en ny-, till- eller ombyggnad innebär att en medlems bostadsrätt förändras ska samtycke från medlemmen inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger
sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

26 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av minst två ledamöter i förening.
Styrelsen kan utfärda fullmakt för särskilda avtalsområden.

27 § Styrelsens åligganden

Bland annat åligger det styrelsen:

 • a) att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter,
 • b) att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultat-räkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),
 • c) att senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen,
 • d) att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna,
 • e) att föra medlems- och lägenhetsförteckning.

28 § Utdrag ur lägenhetsförteckning

Föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen.

29 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

30 § Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utser föreningsstämman minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända.

31 § Avgivande av revisionsberättelse

Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.
Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse skall styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman.

BOSTADSRÄTTS -HAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

32 § Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage, parkeringsplats och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.
Bostadsrätthavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:

 • a) ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandlingar som krävs för att anbringa, ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
 • b) icke bärande innerväggar,
 • c) glas och bågar i lägenhetens ytter-och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning,
 • d) till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast, tidningsställ och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong eller altandörr,
 • e) innerdörrar och säkerhetsgrindar,
 • f) lister, foder och stuckaturer,
 • g) elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning och rengöring,
 • h) elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med,
 • i) eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar,
 • j) varmvattenberedare,
 • k) ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrätthavarens lägenhet,
 • l) undercentral (säkringsskåp, teleplint, konverter) och därifrån utgående el och
  informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer,
 • m) Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning, rengöring och filterbyte samt
 • n) Brandvarnare, dock inte nätanslutna.
 • I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:
 • o) till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt,
 • p) inredning och belysningsarmaturer,
 • q) vitvaror och sanitetsporslin,
 • r) golvbrunn med tillhörande klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten,
 • s) rensning av golvbrunn och vattenlås,
 • t) tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning,
 • u) kranar och avstängningsventiler,
 • v) ventilationsfläkt samt
 • w) elektrisk handdukstork.
 • I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätthavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:
 • x) vitvaror
 • y) spiskåpa,
 • z) rensning av vattenlås,
 • å) diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning samt
 • ä) kranar och avstängningsventiler. I fråga om gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning.

33 § Ytterligare installationer

Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av lägenheten.

34 § Brand – och vattenledningsskador

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

35 § Komplement

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning och glas i balkongräcket. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

36 § Felanmälan

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar.

37 § Gemensam upprustning

Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparationer och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmar svarar för.

38 § Vanvård

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

39 § Tillbyggnad

Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att efter uppmaning från styrelsen demontera anordningar.

40 § Ombyggnad

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:

 • a) ingrepp i bärande konstruktion,
 • b) ändring av befintlig ledning för värme, gas, vatten,
 • c) annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på fackmannamässigt sätt.

NVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN

41 § Användning av bostadsrätten

Bostadsrättsinnehavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än som bostad. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

42 § Sundhet, ordning och gott skick

Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning.
Hör till lägenheten mark, förråd, parkeringsplats, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrätthavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme.
Ohyra får inte föras in i lägenheten.

43 § Tillträdesrätt

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

44 § Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas.
Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktanssvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.
Styrelsens beslut kan omprövas av hyresnämnden.

45 § Inneboende

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

FÖRVERKANDE

46 § Förverkandegrunder

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen således blir berättigad att säga upp bostadrättshavaren till avflyttning ibland annat följande fall:

 • a) bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andra handsupplåtelse,
 • b) lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand,
 • c) bostadsrätthavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller annan medlem,
 • d) lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig betydelse för föreningen eller någon medlem,
 • e) bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöhet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrätthavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen, om att det finns ohyra bidrar till att ohyran sprids i huset,
 • f) bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar,
 • g) bostadsrätthavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta,
 • h) bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerligen vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs eller
 • i) lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsliga förfaranden eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

47 § Hinder för förverkande

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av liten betydelse. I enlighet med bostadsrättslagens regler ska föreningen i vissa fall uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från bostadsrätten.

48 § Ersättning vid uppsägning

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd.

49 § Tvångsförsäljning

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas enligt reglerna i bostadsrättslagen.

ÖVRIGT

50 § Meddelanden

Meddelanden delges genom anslag i föreningens hus, via hemsida och/eller genom utdelning.

51 § Fonder

Inom föreningen skall det bildas en fond för yttre underhåll. Avsättning till yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enl. § 52.

52 § Underhåll

Styrelsen skall upprätta en underhållsplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens egendom.

53 § Upplösning, likvidation m.m.

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal.

54 § Annan lag

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och annan lagstiftning. Styrelsen får meddela ordningsregler för förtydligande av dessa stadgar.

55 § Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade vid en föreningsstämma är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar på den andra stämman biträtt beslutet. Bostadsrättslagen kan i vissa situationer föreskriva högre majoritetskrav.

Ovanstående stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2015 och 16 maj 2016.